Právní elektronický systém

je nástroj pro podnikatele, kteří vědí, že povinnosti se mají plnit, ale nechtějí ztrácet čas a peníze byrokracií

Ukázka Máte zájem o přístup v testovacím období?

Jak vám pomůže Právní elektronický systém?

Pro podnikatele je složité sledovat všechny zákony a novely, které se týkají jejich podnikání. To často znamená vysoké pokuty a poplatky za poradenství. A proto vznikl Právní elektronický systém. Ten zpřístupňuje všechny povinnosti podnikatelů, které pro ně vyplývají ze zákonů a dalších právních předpisů. V systému stačí nastavit váš konkrétní profil podnikání a už se nestane, že byste na něco zapomněli a úřad vás draze nachytal.

Balíčky služeb

Každé podnikání je jiné. Díky našemu konfiguračnímu systému si snadno dokážete vytvořit profil přesně na míru své firmě. Systém pak bude selektovat relevantní informace jen pro vás. Začněte tím, že si vyberete balíčky služeb, které se týkají vašeho podnikání.

Podnikatel - základ

1 200 Kč

0 Kč

bez DPH

Nabízíme vám bezplatné testovací období, které poběží do 21.5.2019
Máte-li zájem, napište nám.

Cena balíčku na jeden rok
Sleva 25 % pro členy Hospodářské komory ČR


Balíček „Podnikatel – základ“ obsahuje 684 povinností ze 13 základních zákonů, které se týkají asi každého podnikatele, živnostníka nebo firmy. Pomůže zjistit, co kam poslat, co kam dodat, co kde zaplatit a na co nezapomenout.

Pro člověka odpovědného za celý svůj byznys, jeho fungování, strategii a postavení na trhu, je balíček „Podnikatel – základ“ neocenitelným pomocníkem. Na jednom místě má vše, co potřebuje. Kompletní stav svého podnikání jako na dlani. Přehledně, stručně a jasně. Každodenní záležitosti si s balíčkem „Podnikatel – základ“ bude schopen s přehledem a jistotou řídit sám.

Koupit balíček
 • živnostenský zákon
 • daň z příjmu
 • silniční daň
 • zákon o DPH
 • daňový řád
 • o pojistném na sociálním zabezpečení
 • o veřejném zdravotním pojištění
 • o pojistném na všeobecném zdravotním pojištění
 • evidence tržeb
 • o státní statistické službě
 • o prodejní době
 • o nemocenském pojištění
 • rejstříkový zákon
Podnikatel – zaměstnavatel

1 200 Kč

0 Kč

bez DPH

Nabízíme vám bezplatné testovací období, které poběží do 21.5.2019
Máte-li zájem, napište nám.

Cena balíčku na jeden rok
Sleva 25 % pro členy Hospodářské komory ČR


Balíček „Podnikatel – zaměstnavatel“ nabízí dalších 6 podrobně zanalyzovaných zákonů a jsou v něm shromážděné všechny povinnosti, které z nich pro podnikatele a firmy vyplývají. Je jich neuvěřitelných 501.

Balíček „Podnikatel – zaměstnavatel“ je ideálním nástrojem pro každého zaměstnavatele. Pomáhá hlídat všechny povinnosti z oblasti pracovního práva a dbát o správné fungování vztahů na pracovišti. Díky balíčku „Podnikatel – zaměstnavatel“ je plnění povinností na úseku zaměstnanosti mnohem jednodušší. BOZP i ostatní pracovněprávní povinnosti jsou na jednom místě, což snižuje pravděpodobnost opomenutí nějaké povinnosti z této oblasti. Vše potřebné je „pod palcem“ a na jednom místě. Vaše vykazování bude jednodušší.

Koupit balíček
 • zákoník práce
 • o zaměstnanosti
 • o inspekci práce
 • o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • o požární ochraně
 • o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Připravované balíčky
 • o ochraně hospodářské soutěže
 • o ochraně spotřebitele
 • o ochraně osobních údajů
 • o omezení plateb v hotovosti
 • o cenách
 • o obecné bezpečnosti výrobků
 • o spotřebních daních
 • o významné tržní síle
 • o státní sociální podpoře
 • o České obchodní inspekci
 • o některých službách informačních společností
 • o některých přestupcích

 • o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích
 • užitných vzorech
 • o ochraně průmyslových vzorů
 • autorský zákon
 • o ochranných známkách

 • o zbraních a střelivu
 • o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
 • o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů

 • o odpadech
 • o ochraně ovzduší
 • o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, o fluorovaných skleníkových plynech
 • o ochraně přírody a krajiny
 • vodní zákon
 • o životním prostředí
 • o obalech
 • o ochraně veřejného zdraví

 • o rostlinolékařské péči
 • o uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
 • o vinohradství a vinařství
 • o zemědělství
 • o ochraně práv k odrůdám rostlin
 • o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
 • o ochraně chmele
 • o ochraně zemědělského půdního fondu
 • plemenářský zákon
 • o krmivech
 • veterinární zákon
 • na ochranu zvířat proti týrání

 • o státní zemědělské a potravinářské inspekci
 • o potravinách a tabákových výrobcích

 • stavební zákon
 • katastrální zákon
 • o zeměměřictví

Proč využívat naše služby?

Ať už s podnikáním začínáte, nebo v něm jedete už dlouho, dokážeme ubránit váš čas a peníze před zbytečnou byrokracií. Podívejte se, jak dokážeme pomoci právě vám.

Začínáte s podnikáním?

Aby vás vyhlášky a nařízení nepřipravily o počáteční elán, jsme tu my. Poradíme vám, co kdy kde a jak udělat pro úspěšný start vaší firmy. A to bez pokut a zbytečných výdajů.

Máte podnikání už rozjeté?

Víme, jak těžké je vybudovat firmu. Určitě i ta vaše potřebuje hledat cesty k rozvoji a nezdržovat se studiem vyhlášek, zákonů a novelizací. Od toho jsme tu my.

Jak náš systém pracuje?

Líbí se vám tento projekt, ale nechcete si pořizovat „zajíce v pytli“? Podívejte se, jak systém funguje na ilustrační firmě.

O nás

Tento projekt vytvořila Hospodářská komora České republiky. Naším posláním je bojovat za práva a výhody podnikatelů a živnostníků proti zbytečné byrokracii. Právní elektronický systém je jedna ze zbraní, díky které v tomto boji můžeme zvítězit.

aboutUs1

Proč systém PES vznikl a kdo je jeho autorem

Ten, kdo v naší zemi nejvíce doplácí na přebujelou byrokracii, je podnikatel. Je jedno, zda je to malý živnostník, firma nebo velká korporace.

Všichni do jednoho ztrácejí čas, energii a hlavně platí za to, aby za ně někdo ověřoval a hlídal jejich povinnosti vůči státu a státním institucím. Hospodářská komora ČR, která sdružuje a zastupuje v České republice největší množství podnikatelů a živnostníků, se proto rozhodla najít způsob, jak jim ulehčit. A proto vznikl Právní elektronický systém (zkráceně také PES).

HK ČR na sebe vzala toto břímě a věnovala nespočet hodin mravenčí práce nejen pročítání zákonů a dalších právních předpisů, ale i studiu dostupných výkladů zákona, rozhodovací praxe orgánů veřejné moci a judikatury soudů. Výsledkem tohoto snažení se pak stal ucelený systém PES, spolu s desítkami zpracovaných a schematicky uložených zákonů, včetně povinností z nich vyplývajících, které se na podnikatele vztahují. Vše s jediným cílem, aby podnikatelé mohli byrokracii pustit z hlavy a naplno se věnovat své vlastní tvůrčí činnosti, své práci – podnikání. Právní elektronický systém nepochybně přispěje k úspoře nákladů na straně podnikatelů, kteří dnes musí vynakládat nemalé prostředky na zpracování právních analýz a právního poradenství při zastupování před správními orgány a soudy ve sporech o výklad jednotlivých právních předpisů.

Klíčové vlastnosti, výhody systému PES

 • Přehlednost

Přehled všech povinností podnikatele vyplývajících z právního řádu s uvedením případných sankcí za jejich nesplnění dle jednotlivých „balíčků“.

 • Efektivita

Významné snížení administrativní zátěže díky tomu, že podnikatelé budou mít přehled o všech povinnostech vyplývajících z právního řádu na jednom místě.

 • Spolehlivost

Zaručená garance aktuálnosti všech platných povinností podnikatele vyplývajících z právního řádu díky průběžné aktualizaci systému.

Ochrana osobních údajů

Celý Právní elektronický systém je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), a veškeré zpracovávání, shromažďování a uchovávání osobních údajů uživatelů tak probíhá v souladu s platnou a účinnou legislativou. Právní elektronický systém je samozřejmě již nyní v souladu s požadavky GDPR.

aboutUs2

Naše vize

Hospodářská komora ČR pracuje na novele zákona, která by se týkala Právního elektronického systému.

Ta by zaváděla povinnost pro předkladatele (stát), aby ke každé právní normě byla povinně vypracována příloha právní normy, v níž budou přehledně zpracovány povinnosti podnikatelů vyplývající z dané právní normy a sankce za jejich nesplnění. Nebude-li povinnost uvedena v příloze, nebude její nesplnění trestáno. Další předložení této novely plánujeme v době, kdy proběhnou znovu jednání s představiteli parlamentních a senátních stran.

Nyní nabízíme podnikatelům dva základní balíčky. Naším cílem je celkem devět balíčků, což znamená desítky zákonů a stovky až tisíce povinností, které bude nutné detailně zmapovat a opět schematicky dostat do systému PES. Tento proces bude trvat ještě dlouho, nicméně jsme přesvědčeni o tom, že již první nabízené balíčky pomohou podnikatelům v lepší orientaci v zákonech a ušetří hodně peněz a zejména drahocenného času mnoha podnikatelům a firmám. Předpokládáme, že každý rok přibude několik dalších balíčků, kdy každý jednotlivý balíček opět více pomůže podnikatelům ulevit od byrokratické zátěže.

Otázky a odpovědi


Systém nemůže obsáhnout veškeré drobné detaily, kterými se jednotlivé osoby od sebe odlišují. Pokud nejste povinnou osobou, které povinnost náleží, máte možnost prostřednictvím ikonky přeškrtnutého oka povinnost dále v systému nesledovat.


Na levé straně hlavní stránky pod nadpisem „Filtr povinností“ můžete vidět seznam jednotlivých rolí a zákonů. V základním nastavení jsou všechny kolonky filtru zaškrtnuty, a zobrazují se tak všechny povinnosti. Pokud však chcete, například pro lepší přehled, zobrazit pouze povinnosti z některého zákona nebo role, stačí políčka u nežádoucího zákona, role pouze odznačit a kliknout na tlačítko „Uložit filtr“.


Je možné, že stejné povinnosti se vám zobrazují proto, že se vztahují k více vámi nastaveným rolím, a proto je nutné je splnit za každou tuto roli.


Náš tým právních analytiků s největší pečlivostí zpracovává text zákona do podoby povinností a vyhledává k nim další pro vás důležité informace. Při zpracování povinností se vyhýbáme výkladu zákona, a proto se v každé povinnosti zobrazuje i plný text zákona, ze které daná povinnost vychází, aby bylo možné si povinnost vyložit v kontextu.


Systém PES se při výběru povinností řídí vámi zadanými parametry, které budete chtít sledovat. Při registraci si zvolíte, pro jaký typ uživatele chcete povinnosti generovat, a dále si svůj výběr v profilu zpřesníte zadáním rolí, ve kterých se právě nacházíte. Povinnosti jsou generovány z vámi zakoupených balíčků zákonů. Přesnost výběru však nemůže podchytit veškeré drobné odchylky u každé konkrétní osoby, a tak nemůže plně nahradit odborné právní poradenství.


Nastavení profilu probíhá po kliknutí na záložku „Profil“, která se nachází v rozbalovacím menu pod tlačítkem s vaším jménem na hlavní stránce. Nejdříve si vpravo pečlivě projděte všechny role, a vyberte ty, které odpovídají vašemu postavení. Pokud jste objevili pro vás relevantní role, klikněte na ně a zmáčkněte tlačítko uložit. Následně se zobrazí přehled povinností z rolí, které jste zadali. Po následném uložení se všechny role přidají do vašeho profilu.

Neváhejte nás kontaktovat!

Rádi od vás přijmeme jakékoliv připomínky a poznámky k projektu.

Správce systému

Hospodářská komora ČR
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
tel.: +420 266 721 300

Provozovatel systému

NEWPS.CZ, s. r. o.
Přemyslovská 2845/43
130 00 Praha 3
tel.: +420 283 007 322

Kontakt pro média

Miroslav Diro
tiskový odbor
tel.: +420 724 613 088
diro@komora.cz