Všeobecné obchodní podmínky používání služeb PES

1 Úvod

Účelem dokumentu Všeobecné obchodní podmínky používání Služeb PES (dále jen „VOP") je popis vzájemných práv a povinností mezi poskytovatelem Služeb PES a jejími uživateli (v dalším textu jen „Uživatel“ nebo „Uživatelé“).

VOP jsou doplněny Provozním řádem služeb PES (dále jen „Provozní řád“).

2 Služby PES

Právní elektronický systém, zkráceně PES, jsou služby, které umožňují zpřístupnit povinnosti vyplývající z právních předpisů a současně umožní jejich přehlednou správu (dále jen „Služby PES“).

3 Plná identifikace poskytovatele Služeb PES

Název subjektu: Hospodářská komora ČR
Sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00, Praha 1
Identifikační číslo: 49279530
Spisová značka: A 8179 vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen „Poskytovatel")

4 Plná identifikace provozovatele informačního systému PES

Název subjektu: NEWPS.CZ s.r.o.
Sídlo: Vyskočilova 1422/1a 140 00 Praha 4 - Michle
Identifikační číslo: 25625632
Spisová značka: C 55889 vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen „Provozovatel“)

5 Plná identifikace uživatele Služeb PES

Uživatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která není spotřebitelem a která na základě jí učiněné a zaplacené objednávky používá Služby PES skrze jí zřízený uživatelský účet. Uživatel je vždy povinen uvádět správné, úplné a pravdivé údaje. (dále jen „Uživatel")

6 Objednávka

Předmětem objednávky je Služba PES a jednotlivé balíčky zákonů (detailní popis je uveden na adrese www.pespropodnikatele.cz). Službu PES je možné objednat na internetových stránkách www.pespropodnikatele.cz, a to prostřednictvím online objednávkového formuláře.

Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění podstatných náležitostí, a to:

  • Identifikace Uživatele;
  • Specifikace objednávaných Služeb PES;
  • Výběr způsobu poskytnutí Služeb PES; a
  • Odsouhlasení VOP a Provozního řádu.

Akceptaci objednávky potvrdí Poskytovatel Uživateli e-mailem na jeho e-mailovou adresu, uvedenou v Uživatelově registraci.

7 Zpřístupnění Služeb PES

Poskytovatel po uhrazení dohodnuté ceny zpřístupní Uživateli objednané Služby PES, a to zasláním klíče/přístupových údajů spolu s odkazem pro aktivování přístup do uvedené emailové schránky Uživatele.

Zpřístupnění Služeb PES se považuje za počátek využití digitálního obsahu ze strany Uživatele.

8 Používání Služeb PES

Obsah Služeb PES tvoří záznamy s jednotlivými povinnostmi vyplývající z určitého souboru zákonů a jiných právních předpisů. Soubor zákonů a jiných právních předpisů, ze kterého se záznamy povinností Uživateli zobrazují, je vymezen jednotlivými Balíčky. Balíček představuje množinu zákonů, ze kterých se povinnosti generují. Uživateli se v systému Služby PES zobrazují pouze povinnosti z právních předpisů, které jsou obsahem balíčku, jejž má Uživatel aktivovaný.

Uživatel má právo využívat Služby PES pouze pro své interní účely. Uživatel může přistupovat ke Službám PES z neomezeného počtu pracovních stanic v rámci organizace Uživatele.

Uživatel není oprávněn využívat Služby PES přímo či nepřímo pro poskytování obdobných služeb třetím osobám, které by byly konkurencí na trhu pro Služby PES, ani Služby PES jakkoliv zpřístupňovat neoprávněným uživatelům. Uživatel nemá právo jakkoliv modifikovat ani kopírovat software, na jehož základě jsou Služby PES poskytovány. Dále Uživatel nesmí kopírovat chráněná označení Služeb PES mimo potřeby běžného užívání Služeb PES, které si Uživatel objednal.

9 Ochrana know-how a důvěrných informací

V rámci Služeb PES získá Uživatel přístup ke know-how, představujícímu cenné důvěrné informace Poskytovatele a jeho dodavatelů. Uživatel se zavazuje tyto důvěrné informace využívat pouze pro své interní potřeby.

10 Cena, platební podmínky

Cenou se rozumí celková částka, kterou Uživatel zaplatí za získání práva k užívání Služeb PES dle jím nastaveného typu účtu, zvoleného obsahu a časového rozmezí. Cena za jednotlivé produkty je uvedena na internetových stránkách Poskytovatele a je rovněž součástí objednávkového formuláře. Poskytovatel je plátcem DPH, ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou včetně DPH (21%). Poskytovatel je povinen spolu s objednávkou dodat Uživateli rovněž daňový doklad, a to v elektronické podobě. Poskytovatel požaduje u všech objednávek platbu předem prostřednictvím e-shopu na webu www.pespropodnikatele.cz.

11 Zákaznická podpora

Soubor služeb zákaznické podpory zahrnuje: online podporu; a e-mailovou podporu. Využívání služeb zákaznické podpory je možné od okamžiku používání Služby PES. Podrobnosti o podmínkách poskytování zákaznické podpory jsou obsaženy v Provozním řádu.

12 Omezení záruk

Aplikace PES byla navržena a vytvořena jako nástroj, který by měl Uživateli pomoci se orientovat ve složitém systému povinností, které vyplývají ze zákonů či na jejich základě v důsledku podnikatelské či jiné činnosti, a tyto povinnosti následně řádně a včas plnit. 

I přes úsilí a péči, kterou tvůrci do své práce vložili, nelze aplikaci PES považovat za vyčerpávající a definitivní přehled všech zákonných povinností, které na uživatele dopadají. Aplikace PES nenahrazuje, ani nemůže zcela nahradit práci specialistů: advokátů, účetních či daňových poradců, kteří mají detailnější a hlubší znalost příslušné problematiky ve všech jejich souvislostech.

Složitost právního prostředí v České republice vyžaduje pro efektivní řešení všech zákonných povinností kvalifikované odborníky, kteří jsou schopni vyhovět všem potřebám občana na základě jeho předmětu činnosti a preferencí. Aplikace PES tak slouží jako přehled základních povinností. Při řešení specifických právních případů je proto doporučeno vyhledat další odbornou právní pomoc.

UŽIVATEL AKCEPTACÍ VOP POTVRZUJE, ŽE SI JE VĚDOM A SOUHLASÍ, ŽE SLUŽBY PES JSOU POMŮCKOU PRO JEHO PODNIKATELSKOU ČINNOST A NEZNAMENAJÍ POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH NEBO ODBORNÝCH KONZULTAČNÍCH SLUŽEB.

WEBOVÉ STRÁNKY www.pespropodnikatele.cz A APLIKACE PES SE POSKYTUJÍ „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, TJ. BEZ JAKÉKOLIV ODPOVĚDNOSTI NEBO ZÁRUKY ZA TO, ŽE WEBOVÉ STRÁNKY, APLIKACE NEBO SLUŽBY PES SPLNÍ OČEKÁVÁNÍ UŽIVATELŮ NEBO BUDOU NEPŘERUŠENĚ K DISPOZICI NEBO ŽE BUDOU ZCELA BEZPEČNÉ NEBO ŽE NEBUDOU OBSAHOVAT ŽÁDNÉ VADY S VÝJIMKOU TOHO, ŽE SLUŽBY PES BUDOU ODPOVÍDAT POPISU TĚCHTO SLUŽEB NA WEBOVÉ STRÁNCE www.pespropodnikatele.cz A V APLIKACI PES.

13 Omezení odpovědnosti

Služba PES nenahrazuje platné a účinné znění právních předpisů uvedených ve Sbírce zákonů. Je proto doporučeno kontrolovat znění konkrétní povinnosti se zněním platné a účinné úpravy v oficiální sbírce vedené Ministerstvem vnitra České republiky. Použití a práce s Informačním systémem PES a čerpání Služby

PES podléhá pouze svobodné volbě uživatele a nezbavuje ho případné odpovědnosti za porušení jeho povinností. Seznam povinností, který se uživateli zobrazuje, vyplývá z konkrétního nastavení, které si uživatel sám zvolil.

Obsahu publikovaných informací byla věnována přiměřená pozornost, nicméně mají pouze obecný informativní charakter. Poskytovatel ani Provozovatel tedy neodpovídají za správnost a úplnost těchto informací a neodpovídají tak ani za škodu eventuálně vzniklou v důsledku použití těchto informací. Poskytovatel ani Provozovatel rovněž nemohou nést odpovědnost za nesprávné použití získaných informací.

UŽIVATEL AKCEPTACÍ VOP POTVRZUJE, ŽE SI JE VĚDOM A SOUHLASÍ, ŽE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE A PROVOZOVATELE VYPLÝVAJÍCÍ Z POTENCIÁLNÍ ODPOVĚDNOSTI POSKYTOVATELE A PROVOZOVATELE ZA ŠKODU ČI JAKOUKOLI JINOU ÚJMU V SOUVISLOSTI S UŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ UŽÍVAT SLUŽBY PES NEPŘESÁHNE CENU, UHRAZENOU UŽIVATELEM ZA SLUŽBY PES V BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍM 12MĚSÍČNÍM OBDOBÍ PŘED VZNIKEM ŠKODY. POSKYTOVATEL ANI PROVOZOVATEL NEODPOVÍDAJÍ ZA UŠLÝ ZISK.

14 Osobní údaje

Poskytovatel a provozovatel zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 (GDPR), jakož i se souvisejícími tuzemskými právními předpisy (společně dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). Bližší podrobnosti o zpracování osobních údajů Poskytovatelem jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici na webu www.pespropodnikatele.cz.

15 Smluvní pokuta

V případě porušení ustanovení Odst. 8 nebo Odst. 9 má smluvní strana, která se porušení nedopustila, právo požadovat od smluvní strany, která povinnosti obsažené v Odst. 8 nebo Odst. 9 porušila, úhradu smluvní pokuty ve výši 250 000 Kč za každý zjištěný případ porušení a tato smluvní strana má povinnost požadovanou smluvní pokutu neprodleně uhradit. Tímto ustanovením není dotčen případný nárok na náhradu škody.

16 Ukončení Služeb PES, omezení Služeb PES

Právo Uživatele na přístup ke Službám PES může být ukončeno nebo omezeno z následujících důvodů:

a) Uživatel má právo kdykoliv požádat o zrušení svého uživatelského účtu přes kontaktní formulář (přes online zákaznickou podporu). Na základě žádosti Uživatele bude jeho uživatelský účet zrušen v souladu s Provozním řádem.

b) Poskytovatel anebo Provozovatel mají právo omezit, pozastavit nebo odložit aktivaci objednaných Služeb PES v souladu s Provozním řádem.

c) Poskytovatel a Provozovatel mají právo zrušit uživatelský účet Uživatele, pokud Uživatel podstatným způsobem porušuje své závazky plynoucí z VOP anebo Provozního řádu a toto své porušení nenapraví ani do 14 dnů ode dne, kdy obdrží písemné upozornění Poskytovatele nebo Provozovatele o svém porušení.

V případě zrušení uživatelského účtu nebo pozastavení Služeb PES v souladu s VOP a Provozním řádem nemá Uživatel nárok na vrácení uhrazené ceny za Služby PES nebo její části.

Uživatel dále bere na vědomí, že zrušením uživatelského účtu dojde rovněž ke smazání veškerých uložených uživatelských dat. Poskytovatel a Provozovatel mají právo archivovat uživatelská data v potřebném rozsahu po dobu nezbytně nutnou pro účely svých oprávněných zájmů anebo pro plnění svých právních povinností.

17 Platnost VOP a jejich aktualizace

VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2019.

Poskytovatel a Provozovatel si vyhrazují právo společně měnit VOP. Poskytovatel se zavazuje vždy zveřejnit aktuální a patřičně označenou verzi VOP s uvedením data poslední aktualizace a seznamem změn alespoň 30 dnů před datem účinnosti změny. Poskytovatel bude o změnách VOP Uživatele informovat elektronicky alespoň 30 dnů před datem účinnosti každé změny.

Uživatel vyjadřuje souhlas s novým zněním VOP prvním použitím informačního systému PES, čímž se rozumí první přihlášení, po nabytí účinnosti změny.

18 Ostatní ujednání

Tyto VOP se řídí právním řádem České republiky. V případě, že se některá ustanovení stanou neplatnými z důvodu rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy, tato neplatnost nemá vliv na platnost ostatních ustanovení a jejich celkovou platnost a účinnost. Poskytovatel takové neplatné ustanovení nahradí novým, které bude sjednáno v duchu ostatních ustanovení VOP.

Veškeré spory z těchto VOP, nebo v souvislosti s nimi budou rozhodnuty s konečnou platností rozhodnuty Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Spor bude rozhodován podle řádu rozhodčího soudu jedním rozhodcem jmenovaným způsobem podle tohoto řádu.

19 Odstoupení spotřebitele

Pokud budoucí nastavení služeb PES umožní registraci fyzické osobě, která je spotřebitelem a nikoli podnikatelem, bude mít spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku, ledaže Poskytovatel poskytnul spotřebiteli služby s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Poskytovatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy dle § 1837 písm. a) občanského zákoníku.

20 Reklamační řád pro spotřebitele

Pokud budoucí nastavení služeb PES umožní registraci fyzické osobě, která je spotřebitelem a nikoli podnikatelem, bude mít spotřebitel právo reklamovat poskytnuté služby dle § 1914 a násl. občanského zákoníku a to prostřednictvím:

a. webové aplikace, která je dostupná na https://podpora.pespropodnikatele.cz, nebo

b. elektronickou poštou na podpora@pespropodnikatele.cz

Reklamace bude vyřízena nejpozději do třiceti kalendářních dnů a spotřebitel bude o jejím průběhu informován prostřednictvím webové aplikace https://podpora.pespropodnikatele.cz.