Zásady zpracování osobních údajů

Úvod

Hospodářská komora České republiky, se sídlem Na Florenci 2116/15, PSČ: 110 00, Praha 1, IČO: 492 79 530, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 8179 (dále jen „Poskytovatel“) a provozovatel informačního systému PES, společnost NEWPS.CZ s.r.o., IČO: 256 25 632, se sídlem Vyskočilova 1422/1a 140 00 Praha 4 - Michle (dále společně jako „Správci“) zpracovávají a uchovávají osobní údaje Uživatelů Služby PES (dále jen „Uživatelé“) v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Správci prohlašují, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné, bezpečí osobních údajů Uživatelů je pro Správce prioritou.

Tyto zásady jsou vydány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), za účelem plnění informační povinnosti dle čl. 13 tohoto nařízení.

Kategorie osobních údajů, které Správci zpracovávají

Správci o Uživatelích zpracovávají tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení, kontaktní adresa, příp. fakturační adresa, IČO;
 • Telefonní číslo, e-mail;
 • Číslo účtu, příp. jiné transakční údaje.

 

Další údaje o jednotlivých uživatelích, které budou zpracovávány v následujícím rozsahu:

 • Údaje o zakoupené a využívané Službě PES (Balíčky zákonů);
 • Údaje vyplývající z komunikace mezi Správci a Uživateli prostřednictvím online zákaznické podpory či e-mailové podpory;
 • Údaje nezbytné pro řešení případných sporů mezi Správci a Uživateli;
 • Údaje o chování Uživatelů na internetových stránkách Poskytovatele a internetových stránkách Služby PES získané formou cookies v případě povolení cookies v internetovém prohlížeči a zpracovávané za účelem vylepšení Služby PES, příp. za účely marketingu.

Účel a doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje Správci zpracovávají za těmito účely:

 • poskytování Služby PES
 • Vyřizování požadavků Uživatelů zaslaných Správcům prostřednictvím online zákaznické podpory či prostřednictvím e-mailové podpory
 • Marketingové účely, zejména zasílání obchodních sdělení na obdobné služby nebo produkty Poskytovatele, nabídka dalších produktů nebo služeb na základě souhlasu Uživatelů
 • Plnění zákonných povinností Správců, zejména povinností vyplývajících ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH
 • Ochrana oprávněných zájmů Správců

Pro účely poskytování Služby PES uchovávají Správci osobní údaje o Uživatelích po dobu poskytování Služby a následně po dobu 10 let.

Pro marketingové účely uchovávají Správci osobní údaje o Uživatelích po dobu platnosti jejich uživatelského účtu a následně po dobu 4 let.


Údaje získané prostřednictvím zákaznické podpory Správci uchovávají po dobu nezbytně nutnou k vyřízení požadavku a následně po dobu 4 let.


Daňové doklady Správci uchovávají po dobu 10 let v souladu s ustanovením § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.

Zpracování osobních údajů Uživatelů, ke kterému Správci nepotřebují souhlas

Osobní údaje mohou Správci zpracovávat i bez souhlasu, ale pouze za účelem:

 • Plnění povinností Správce v souvislosti s poskytováním Služby
 • Splnění právních povinností, které se na Správce vztahují
 • Zajištění oprávněných zájmů Správců (např. při uplatnění nároků u soudů, pojišťoven)
 • Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu

V jiných případech mohou Správci osobní údaje Uživatelů zpracovávat pouze na základě Uživateli uděleného, dobrovolného souhlasu.

Zpracování osobních údajů fyzických osob, které nejsou Uživateli

Správci rovněž zpracovávají osobní údaje osob, které nejsou Uživateli, ale pošlou dotaz prostřednictvím informační stránky veřejného webu Služeb PES.

Osobní údaje těchto osob jsou zpracovávány v následujícím rozsahu:

 • Jméno a příjmení
 • E-mail

za účelem zodpovězení dotazů těchto osob.

Tyto osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k přípravě a odeslání odpovědi a následně 12 měsíců.

Způsob zpracování osobních údajů

Správci zpracovávají osobní údaje jak manuálně (v tištěné a elektronické podobě), tak automatizovaně.

Práva Uživatelů Služby PES v souvislosti s ochranou osobních údajů

Uživatelé Služby PES mají v souvislosti se svými osobními údaji následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům, zahrnující právo na informace ohledně účelu zpracování, kategorií zpracovávaných osobních údajů, příjemců osobních údajů a době uchování osobních údajů
 • Právo na opravu či doplnění osobních údajů, jedná-li se o údaje nepřesné či chybné
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv a bezplatně; zpracování osobních údajů Uživatelů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné
 • Právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), jedná-li se o údaje nepotřebné, zpracované neprávem, odvolá-li Uživatel souhlas s jejich zpracováním či vznese-li námitku proti zpracování
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud Uživatel popírá přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování
 • Právo požadovat přenesení údajů v případě automatizovaného zpracování osobních údajů; údaje budou Uživateli poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, jedná-li se o zpracování nezbytné pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo pokud je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správců
 • Právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Orgán pro podání stížnosti  

Úřad pro ochranu osobních údajů

Adresa: Pplk. Sochora 27, PSČ: 170 00, Praha 7

Telefon: + 420 234 665 111

Fax: + 420 234 665 444

WWW: https://www.uoou.cz

E-mail: posta@uoou.cz

Kontakt na Správce v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Zdeněk Neužil

Hospodářská komora ČR

Na Florenci 2116/15, PSČ: 110 00, Praha 1

pes@komora.cz

 

Veronika Kaplanová

NEWPS.CZ s.r.o.

Vyskočilova 1422/1a 140 00 Praha 4 - Michle

pes@komora.cz

Účinnost a aktualizace

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 1. 1. 2019 a budou pravidelně aktualizovány. Aktuální znění bude vždy zveřejněno na webových stránkách www.pespropodnikatele.cz/.