Provozní řád Služeb PES

1 Základní ustanovení

1.1 Předmět úpravy

 1. Provozní řád služeb PES (dále jen „Provozní řád“) obsahuje podmínky provozu služeb Právního elektronického systému pro podnikatele (dále jen „Služby PES“).

 2. Provozní řád doplňuje Všeobecné obchodní podmínky Služeb PES (dále jen „VOP“).

 3. Poskytovatelem Služeb PES (nebo jen „poskytovatelem“) je:

Hospodářská komora České republiky, IČO: 492 79 530, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. A 8179

 1. Provozovatelem informačního systému PES (nebo jen „provozovatelem“) je:

NEWPS.CZ s.r.o., IČO: 256 25 632, se sídlem Vyskočilova 1422/1a 140 00 Praha 4 - Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. C 55889

 1. Subjekty využívající Služby PES jsou povinny se Provozním řádem řídit.

 2. Při zjištění porušení tohoto Provozního řádu si poskytovatel Služeb PES vyhrazuje na návrh provozovatele informačního systému PES právo zamezit uživatelům přístup ke Službám PES do doby prokazatelného zjed­nání nápravy.

1.2 Závaznost Provozního řádu

 1. Provozní řád je závazný pro provozovatele, poskytovatele a pro všechny registrované subjekty.

1.3 Vymezení základních pojmů

 1. Pro účely tohoto Provozního řádu se rozumí:

 1. aplikační nápovědou popis způsobu použití jednotlivých funkcionalit informačního systému;

 2. běžným provozem informačního systému provoz informačního systému bez přerušení provozu a havárií zajištující standardní dostupnost systému;

 3. dostupností stav informačního systému odpovídající systémové hodnotě „v provozu“;

 4. obvyklou pracovní dobou doba mezi 9:00 a 17:00 každý pracovní den;

 5. provozním incidentem provozní porucha způsobující omezení běžného provozu informačního systému;

 6. registrovaným subjektem uživatelé Služeb PES, kteří jsou zaregistrováni v informačním systému;

 7. Administrátorem systému IT specialista provozovatele.

2 Registrace a přístup ke Službám PES

2.1 Přístup ke Službám PES

 1. Přístup ke Službám PES je umožněn každému uživateli, který disponuje nezbytnými hardwarovými a softwarovými prostředky, který úspěšně dokončil registraci subjektu, provedl úhradu ceny za zvolené Služby PES a jako registrovaný subjekt se přihlásil do informačního systému PES.

2.2 Registrace pro využívání Služeb PES

 1. Registrace slouží k vytvoření účtu subjektu, který bude v informačním systému vystupovat jako registrovaný subjekt.

 2. Po úspěšně provedené registraci zaeviduje provozovatel příslušný subjekt do registru uživatelů dle podmínek žádosti o registraci. Registr uživatelů spravuje provozovatel, který odpovídá zejména za zabránění duplicit v registracích subjektů a konzistenci registračních dat.

 3. Pod jedním IČO je možno registrovat pouze jeden subjekt.

2.3 Postup při registraci subjektu do informačního systému PES

 1. Subjekt žádající o registraci (žadatel) předloží žádost o registraci prostřednictvím webového rozhraní poskytovatele Služeb PES, provozovaného provozovatelem informačního systému PES.

 2. Žádost o registraci uživatele obsahuje:

 1. požadované/ý balík služeb/y PES;

 2. obchodní firmu/název/jméno;

 3. ID datové schránky;

 4. jméno a příjmení a e-mailovou adresu kontaktní osoby;

 5. sídlo (místo) podnikání/trvalé bydliště;

 6. identifikační číslo;

 7. číslo mobilního telefonu;

 8. prohlášení žadatele o tom, že souhlasí se všemi podmínkami (VOP, tento Provozní řád) a bere na vědomí Zásady zpracování osobních údajů.

 1. Pokud budou splněny všechny podmínky vyžadované tímto Provozním řádem pro registraci, provozovatel provede registraci nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od podání žádosti o registraci provozovateli. Provozovatel žadateli potvrdí úspěšnou registraci.

 2. Každému zaregistrovanému subjektu provozovatel přidělí přístupová oprávnění ke správě příslušných údajů v informačním systému PES.

 3. Po provedení registrace provozovatel bezodkladně zpřístupní uživateli všechny Služby PES, spadající do uživatelem zakoupeného balíčku.

2.4 Role registrovaného subjektu

 1. Registrovaný subjekt je oprávněn přiřadit si jednu či více rolí, pokud to umožňují zakoupené baličky povinností. K zakládání rolí je ovšem oprávněn výlučně administrátor systému, jenž má administrátorská oprávnění k informačnímu systému.

2.5 První přihlášení registrovaného subjektu do informačního systému PES, změna a ztráta hesla

 1. Po schválení registrace je systémem automaticky odeslána e-mailová zpráva registrovanému subjektu s vyrozuměním o schválení žádosti o registraci, a to na emailovou adresu uvedenou v žádosti o registraci. Jako prvotní přihlašovací údaje použije žadatel email a heslo uvedené v žádosti o registraci. Heslo si může uživatel sám kdykoliv změnit v rámci aplikace po přihlášení ve svém uživatelském profilu. Heslo musí být tvořeno nejméně osmi (8) znaky a musí obsahovat alespoň jednu číslici, alespoň jeden velký znak a alespoň jeden malý znak. Po prvním přihlášení si může registrovaný subjekt přiřazovat v informačním systému příslušné role subjektu.

 2. Každý uživatel si může kdykoliv změnit vlastní heslo.

 3. V případě ztráty hesla si uživatel může na svůj e-mail, přiřazený v informačním systému PES ke jménu příslušného uživatele, nechat zaslat odkaz na webovou stránku pro změnu hesla. Heslo tedy není přímo obsaženo v e-mailové zprávě. Do doby provedení tohoto úkonu je původní heslo platné.

 4. V případě vyzrazení hesla či jiného způsobu kompromitace je použit stejný postup jako v bodu 21.

2.6 Zrušení uživatelského účtu

 1. Uživatelský účet může být zrušen na základě žádosti podané oprávněnou osobou registrovaného subjektu prostřednictvím formuláře na webovém rozhraní poskytovatele, provozovaného provozovatelem.

 2. V případě žádosti o zrušení uživatelského účtu provede provozovatel do dvou (2) pracovních dnů zrušení uživatelského účtu a Služba PES poté již nebude pro uživatele dostupná.

 3. Uživatelský účet může být zrušen rovněž rozhodnutím poskytovatele nebo provozovatele v souladu s VOP.

2.7 Pozastavení registrace

 1. Provozovatel na pokyn poskytovatele pozastaví registraci a poskytování Služeb PES, pokud registrovaný subjekt neplní své závazky plynoucí z VOP anebo Provozního řádu.

 2. Provozovatel má právo pozastavit registraci a poskytování Služeb PES rovněž samostatně v případech dle odst. 35 níže.

 3. Registrovanému subjektu je rovněž pozastavena registrace, pokud nemá zaplacený žádný balíček.

 4. Na subjekty s pozastavenou registrací se pohlíží jako na subjekty ve stavu, kdy poslaly žádost o registraci do informačního systému.

 5. Jakmile podle poskytovatele pomine důvod pro pozastavení registrace, provozovatel na pokyn poskytovatele obnoví registraci a registrovaný subjekt o obnovení neprodleně informuje e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu registrovaného subjektu, uvedenou v jeho registraci.

3 Užívání služeb PES

3.1 Služby PES

 1. Služby PES zahrnují služby, jejichž aktuální popis je uveden v Uživatelském manuálu aplikace.

 2. Základní služby PES budou zprovozněny na základě plné úhrady ceny za Služby PES, vybrané registrovaným subjektem.

 3. Za splnění nebo nesplnění svých zákonných povinností odpovídá výhradně registrovaný subjekt. Provozovatel a poskytovatel odpovídají za dodržení požadavků na dostupnost Služeb PES a aktuálnost obsahu Služeb PES a nečiní žádná adresná doporučení ohledně povinností registrovaného subjektu a ani nijak do průběhu plnění povinností registrovaného subjektu nevstupují.

3.2 Porušení Provozního řádu a zjednání nápravy

 1. Provozovatel v případě zjištění porušení Provozního řádu upozorní uživatele či registrované subjekty, kterých se toto porušení týká, a vyzve je, aby okamžitě učinili úkony nezbytné k tomu, aby k takovému porušování nedocházelo.

 2. Provozovatel je oprávněn dočasně s okamžitou platností samostatně omezit přístup registrovanému subjektu ke Službám PES, vyjde-li najevo, že se registrovaný subjekt dopouští jednání, které ohrožuje či narušuje řádný provoz informačního systému PES, a záležitost nesnese odkladu.

3.3 Vytváření a přístup k záznamovým souborům

 1. O provedených elektronických úkonech a veškerých dalších činnostech informačního systému PES vede provozovatel evidenci. Součástí této evidence je:

 1. určení elektronického úkonu nebo další činnosti elektronického nástroje;

 2. čas provedení elektronického úkonu nebo činnosti;

 3. záznam o iniciátoru elektronického úkonu.

 1. Kromě záznamů podle předchozího odstavce jsou dále zaznamenávány informace o systémovém stavu informačního systému. Systémovým stavem je stav, ve kterém se v daném okamžiku nebo intervalu nachází informační systém, a který odpovídá jedné ze tří následujících možných hodnot:

 1. v provozu;

 2. mimo provoz;

 3. omezení funkcionality.

 1. Veškeré zaznamenávané údaje má provozovatel povinnost chránit proti neoprávněnému přístupu, změně a zničení.

 2. Evidence o elektronických úkonech provedených daným subjektem je v rámci aplikace dostupná každému registrovanému subjektu.

4 Minimální provozní parametry informačního systému PES

4.1 Dostupnost informačního systému

 1. Implementovaný informační systém PES svými vlastnostmi garantuje dostupnost Služeb PES ne nižší než 95% (tedy Služby PES jsou dostupné nejméně po 95% ročního časového fondu), za následujících předpokladů:

 1. Koncový uživatel využívá technologické prostředí informačního systému PES;

 2. Provozní zatížení je shodné nebo nižší než 150% průměrného provozního zatížení Informačního systému PES za posledních 30 dnů provozu informačního systému PES. Provozním zatížením se rozumí počet požadavků na připojení uživatele, počet připojených uživatelů a počet požadavků na zobrazení povinností uživatele, přitom všechny tyto parametry jsou zároveň nižší než 150% průměrného provozního zatížení.

 1. Do kalkulace garance dostupnosti v předchozím odstavci nejsou započítány doby plánované odstávky systému PES v délce 24 hodin nejvýše jednou za každý kalendářní měsíc a navíc nejvýše jednou v délce 48 hod za každé kalendářní čtvrtletí.

 2. Provozovatel znepřístupní informační systém PES v případě vážného bezpečnostního incidentu nebo hrozícího vážného bezpečnostního incidentu za účelem okamžitého odstranění takového bezpečnostního incidentu nebo jako prevence před vznikem bezpečnostního incidentu.

 3. Dostupnost informačního systému může být dále omezena z důvodu výskytu incidentu. Každý incident je vyhodnocován v kontextu všech základních částí informačního systému PES, jejichž funkcionalitu ovlivňuje:

 1. Incident kategorie A (výpadek) – informační systém PES není použitelný ve svých základních a klíčových funkcích nebo není dostupný většině uživatelů. Tento stav kritickým způsobem ohrožuje klíčové odpovědnosti, procesy a aktivity uživatele či registrovaného subjektu, případně způsobuje větší finanční nebo jiné kritické škody;

 2. Incident kategorie B – informační systém PES je ve své funkcionalitě omezen tak, že tento stav významně omezuje běžné použití PES ze strany uživatelů;

 3. Incident kategorie C - drobné incidenty, které neomezují základní funkčnost a neomezují významně běžné použití informačního systému PES uživateli nebo způsobují omezení, které lze uživatelsky řešit jiným způsobem.

4.2 Pravidla přerušení informačního systému

 1. Při řešení provozních incidentů je provozovatel povinen dodržet lhůty stanovené níže:

 

Kategorie incidentu

Maximální reakční doba

Maximální doba dočasného řešení

Maximální doba trvalého vyřešení

A

4 hodiny

8 hodin

48 hodin

B

8 hodin

40 hodin

120 hodin

C

24 hodin

120 hodin

1 měsíc

 1. Veškeré SLA parametry uvedené v tomto Provozním řádu se týkají pouze produkčního prostředí a nevztahují se na podporu uživatelů, přistupujících do systému PES z mobilních zařízení či prostřednictvím responzivních webových stránek. Doby uvedené v hodinách se počítají pouze z běžné pracovní doby. V případě, že provozní zatížení informačního systému PES je vyšší než hodnoty uvedené v odst. 40 výše, běžící termíny pro řešení všech kategorií incidentů se po tuto dobu zastaví.

 2. Pro příjem servisních hlášení, požadavků a incidentů jsou uživatelům registrovaných subjektů k dispozici následující komunikační kanály (prostředky komunikace):

 1. Webová aplikace – sloužící k zadávání servisních požadavků elektronickou cestou a následnému monitoringu průběhu jejich řešení https://podpora.pespropodnikatele.cz

 2. Elektronická pošta – podpora@pespropodnikatele.cz

 3. Telefonický kontakt provozovatele - 283 007 322

5 Podpora uživatelů informačního systému PES

5.1 Aplikační nápověda

 1. Informační systém PES poskytuje aplikační nápovědu. Aplikační nápovědou se rozumí popis způsobu použití jednotlivých funkcionalit informačního systému. Aplikační nápověda má formu online kontextové nápovědy.

 2. Dokumenty a návody k funkcionalitám informačního systému jakož i uživatelské příručky jsou dostupné v rámci aplikace.

5.2 FAQ - často kladené dotazy

 1. Součástí podpory uživatelů je uveřejnění často se opakujících dotazů a odpovědí na ně. Seznam FAQ je uživatelům přístupný v rámci aplikace.

5.3 Service Desk

 1. Provozovatel poskytuje jednotné kontaktní místo informačního systému (dále jen „ServiceDesk“) zajišťující aplikační a metodickou podporu a správu provozních incidentů.

 2. Služby Service Desku jsou poskytovány v rozsahu 5 x 8, tj. v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hodin.

 3. Služby Service Desku jsou uživatelům dostupné na komunikačních kanálech dle odst. 46 výše.

6 Technické a další požadavky spojené s používáním informačního systému PES

6.1 Minimální požadavky na hardware a software uživatele

 1. Pro řádné používání informačního systému PES a přístup ke všem jeho službám a funkcionalitám je zapotřebí pracovní stanice s připojením k internetu a webovým prohlížečem.

 2. Funkčnost je garantována:

 1. v rámci operačních systémů Linux se dvěma posledními vydanými verzemi webových prohlížečů Firefox a Chrome;

 2. v rámci operačních systémů Windows se dvěma posledními vydanými verzemi webových prohlížečů Internet Explorer, Firefox, Chrome a Opera;

 3. v rámci operačních systémů Mac OS X se dvěma posledními vydanými verzemi webových prohlížečů Safari, Firefox a Chrome.

 1. Webový prohlížeč uživatele musí mít povolen javascript a cookies.

6.2 Kódování, šifrování, certifikáty veřejného klíče

 1. Webové stránky systému PES jsou kódovány ve znakové sadě UTF-8.

 2. Data mezi klientem (webovým prohlížečem) a serverem jsou přenášena šifrovaně protokolem HTTPS. Za tímto účelem je na serveru nainstalován serverový certifikát, vydaný důvěryhodnou certifikační autoritou, která se nachází v úložištích důvěryhodných kořenových certifikátů většiny operačních systémů a webových prohlížečů.

7 Podněty

7.1 Podnět vůči funkčnosti informačního systému

 1. Pokud technická okolnost na straně provozovatele brání uživateli v řádném užívání informačního systému PES, podá uživatel podnět provozovateli.

7.2 Vyřízení podnětu

 1. Provozovatel podaný podnět prošetří a o výsledcích informuje uživatele nejpozději do 15 pracovních dnů. V případě zjištění nedostatků přijme opatření ke zjednání nápravy.

7.3 Evidence podnětů

 1. Provozovatel vede evidenci přijatých podnětů (kdo podnět podal, kdy) a způsoby jejich vyřízení.

8 Závěrečná ustanovení

8.1 Platnost Provozního řádu

 1. Provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2019.

8.2 Aktualizace Provozního řádu

 1. Provozovatel a Poskytovatel jsou kdykoli oprávněni společně změnit Provozní řád. Provozovatel se zavazuje, že o změně Provozního řádu odsouhlasené Poskytovatelem bude informovat nejméně 30 dnů v předstihu před nabytím účinnosti změny. Informováním se rozumí vyvěšení nového Provozního řádu na stránkách www.pespropodnikatele.cz a elektronické upozornění všech registrovaných subjektů na změnu Provozního řádu.

 2. Změněný Provozní řád nahradí Provozní řád stávající.

 3. Registrované subjekty vyjadřují souhlas se zněním tohoto Provozního řádu prvním použitím informačního systému PES, čímž se myslí první přihlášení, po nabytí účinnosti změny.